ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ PBRU DNA”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ PBRU DNA”


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ PBRU DNA ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. และสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ PBRU DNA ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

        ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://reg.pbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566 โดยสามารถศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น โดยเลือกเมนู “คู่มือการใช้งาน” หัวข้อที่ 2.4.3 ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว (หน้า 22-24)

        อนึ่งผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ติดตามกำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ใน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 ที่ https://reg.pbru.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน