“กัลยาณมิตรที่ผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

“กัลยาณมิตรที่ผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

           พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  “กัลยาณมิตรที่ผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้แทนในการกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

         สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นผู้ครบเกษียณอายุราชการ  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน  จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ  ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตผ่านระบบออนไลน์และยกย่องเชิดชูเกียรติต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการด้วย

        สำหรับผู้เกษียณครบอายุราชการ ประจำปี 2566 มีทั้งหมด 18 ท่าน ประกอบด้วย

           คณะครุศาสตร์ ได้แก่       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ แก้วแย้ม

                                                  รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จำปาเหลือง

                                                  นางบุญชู ตาละลักษณ์

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่       อาจารย์ดำรงค์ พงศ์พุทธชาด

                                                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพิทย์ โต้ตอบ

                                                                           นางอมรรัตรน์ เดชอ่อน

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว

                                                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย ทั่งทอง

                                                                             อาจารย์ธนัฏฐา ขนอม

            คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

                                                           นางจันทรา โห้มาต

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม

                                                              อาจารย์อนุชาติ บุญมาก

             คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้แก่ อาจารย์ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร

                                                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา ซูริค

              คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่   นางโชติกา มาลาพงษ์

              งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ นางกอบกาญจน์ ศิริธนาวงศ์

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่    นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู่

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี