Phetchaburi Authentic Food ประเภทของว่างและอาหารว่าง

การแข่งขัน Phetchaburi Authentic Food ประเภทของว่างและอาหารว่าง

          การแข่งขัน Phetchaburi Authentic Food ประเภทของว่างและอาหารว่าง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ซึ่งเป็นการแข่งขันในส่วนหนึ่งของโครงการ “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นโดยแผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566

       การแข่งขันในวันนี้ เป็นการแข่งขันประเภทของว่างและอาหารว่าง 5 เมนู ประกอบด้วย ข้าวเกรียบงา ขนมหม้อแกง ลอดช่องน้ำตาลข้น ข้าวแช่เมืองเพชรและขนมตาล ซึ่งวัตถุดิบหลักของแต่ละเมนูมาจากวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะน้ำตาลโตนดที่มีรสชาติที่หวาน หอมเฉพาะตัว ใช้ในการทำเมนูต่าง ๆ ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม คงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ที่นับวันจะหาดูได้ยาก โดยเฉพาะการทำขนมหม้อแกงแบบดั้งเดิมที่ใช้เตาถ่านในการอบเป็นเวลากว่า 2 ชั่งโมง ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของถ่านให้คงที่ทั้งด้านบนและด้านล่างของเตาให้มีความสม่ำเสมอทั่วกัน และต้องคอยเปิดเตาอบดูเป็นระยะ เพื่อสำรวจความร้อยภายในและความเหลืองของขนมหม้อแกงว่าได้ตามที่ต้องการแล้วหรือไม่ นับว่าการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเพชรบุรีแบบดั้งเดิม

       ขณะที่เมนูอื่น ๆ ก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับคนเพชรบุรี มีความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ ผ่านขั้นตอนการผลิตที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จึงทำให้ขนมของเพชรบุรียังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

      สำหรับผลการแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในเมนูข้าวเกรียบงา ได้แก่ ทีมเศรษฐกิจพอเพียง เมนูขนมหม้อแกง ได้แก่ บ้านระหารน้อย เมนูลอดช่องน้ำตาลข้น ได้แก่ ทีมลอดช่องชาญชัย เมนูข้าวแช่เมืองเพชร ได้แก่ ข้าวแช่แม่เล็กสะกิดใจ และเมนูขนมตาล ได้แก่ ทีมบ้านขนมหวานใบเตย ใบตอง

       ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน“เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน”จะเข้ารับถ้วยรางวัลจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 18 กันยายน นี้ ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนี้ในวันดัลกล่าวยังมีการการเสวนา Creative City of Gastronomy to Enhance Value Added by The Michelin Guide Thailand และการเสวนา How to sustain the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี