นำเสนอผลสำเร็จโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 66

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอผลสำเร็จโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 66

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี คอนจอหอ รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน “การนำเสนอผลการดำเนินงานสรุปโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566” โดยมีอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะผู้บริหารจากธนาคารออมสิน นำโดยคุณสุรพล โสมะภีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน สำนักงานออมสินภาค เข้าร่วม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            การนำเสนอผลการดำเนินงานสรุปโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เป็นการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและการคัดเลือกกลุ่มผลงานการพัฒนาดีเด่น (The Best) โดยมีทีมคณะกรรมการจากธนาคารออมสินเป็นผู้ตัดสินร่วมกับสถาบัน โดยมีทีมร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม ประกอบด้วย      1. ทีม Moonlight วิสาหกิจชุมชนดอนขุนห้วย 2

             2. ทีมห้วยหนอนไหม วิสาหกิจชุมชนตนทอผ้า ดอนขุนห้วย 1

             3. ทีมรักษ์นี้ที่ไร่กร่าง วิสาหกิจชุมชนอาหารของหวานบ้านไร่กร่าง

             4. ทีมต้นกล้าบ้านชาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนต้อนกล้าอาชีพบ้านรวมไทย กุยบุรี

             5. ทีมนิเทศสุมหัว กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำเสือ

          โดยทีมนักศึกษาที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่น (The Best) ได้แก่ ทีมนิเทศสุมหัว โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์พัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำเสือ เช่น การผลิตคลิปวีดีโอสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok การผลิตสารคดี ความยาว 3 – 5 นาที เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงการสอนชุมชนไลฟ์สดเพื่อส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี