สพป.สมุทรสงคราม เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โป่งสลอด

สพป.สมุทรสงคราม เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม
และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด

            วันที่ 15 กันยายน 2566 อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคมและศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ  วิทยาเขตโป่งสลอดที่ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ โดยเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ ดังนี้

               ฐานที่ 1 การบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าจากพลังงานแสงอาทิตย์สู่ระบบน้ำอัจฉริยะ

               ฐานที่ 2 ปุ๋ยหมักเปลือกโตนดบ้านโป่งสลอด

               ฐานที่ 3 ต่อยอดพันธุ์ปลาพระราชทาน

               ฐานที่ 4 สืบสานการขยายพันธุ์พืช

               ฐานที่ 5 แมลงต้องหนี อาหารปลอดภัย

         นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรียนรู้การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่เพื่อศึกษา วิจัยและยกระดับรายได้ของชุมชนบ้านโป่งสลอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างชุมชนบ้านโป่งสลอดและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน ถือเป็นประสบการณ์และแนวทางการนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี