เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO

องคมนตรี มอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการแข่งขันทำอาหาร
“เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า”
พร้อมเปิดตัวแผนงานวิจัยสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             วันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน Phetchaburi Creative City of Gastronomy to Enhance Value Added and Income for Sustainable Community ภายใต้โครงการ “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” ที่แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) นางวันเพ็ญ มังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดการแข่งขันทำอาหาร ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 ประกอบด้วย อาหารคาว อาหารหวานและสำรับเก่าชาวเมืองเพชร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีได้เล่าเรื่องราวสำรับเก่าเมืองเพชรและสาธิตการทำสำรับเก่าเมืองเพชรกับเมนูผัดไอ้คุ่ย เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวแผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ค้นหาตำรับอาหารที่เป็นต้นตำรับเพชรบุรีและสำรับเก่าชาวเมืองเพชร และยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านด้านอาหารพื้นถิ่นเมืองเพชร 

        โอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในเมนูต่าง ๆ ตลอดการแข่งขันทั้ง 3 วัน พร้อมกล่าวชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน และแสดงให้เห็นผลงานสร้างสรรค์ด้านอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO ของจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เกิดการสร้างคุณค่า และมูลค่าเชิงพาณิชย์ และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยการทำงานในรูปแบบของจตุรภาคี ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน-สังคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดความยั่งยืน

            นางวันเพ็ญ มังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เผยว่า “แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นโครงการสำคัญที่จะเสริมจุดแข็งของจังหวัดเพชรบุรียกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน เพื่อนำมาผลิตอาหารที่เป็น Phetchaburi Gastronomy ทั้งที่เป็นตำรับอาหาร Authentic Fusion และต้นเครื่องเมืองเพชร นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้ร้านอาหารในเพชรบุรีได้รับการรับรอง Michelin Guide ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างมูลค่าทางการตลาดของ Phetchaburi Creative City of Gastronomy และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร แรงงานและร้านอาหารในเพชรบุรี”

            การจัดงานในวันนี้ นอกจากจะมีการมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวับจากการแข่งขันทำอาหารแล้วยังมีการเสวนาเพื่อยกระดับอาหารเมืองเพชรสู่ระดับสากล จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย Creative City of Gastronomy to Enhance Value Added by The Michelin Guide Thailand และ How to sustain the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ตลอดจนการจัดนิทรรศการ Champion Phetchaburi Authentic Foods โดยผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละเมนู

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี