ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2566

           วันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิมยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

            ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Development of_  Polysaccharide – Bssed Hybrid Sponges for Dye Removal ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์ สุขถาวร และนางสาวอภิชญา จินตะกัน โดยมีอาจารย์วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

            คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดการแต่งกายพื้นเมืองภายใต้โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะศิลปินบนถิ่นไทย (ครั้งที่ ๑๗) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย

             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอาทิตยา นาเมือง

             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ ต้วมสี

             รางวัลขวัญใจมหาชนหญิง ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ นุ่นนะ

              รางวัลขวัญใจมหาชนชาย ได้แก่ นายปราโมทย์ หนูพรหมจันทร์

              โดยมีอาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา และ อาจารย์ ดร.ทวิรัตน์ ก้อนเครือ

          สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ส่งผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลระดับประเทศ ประกอบด้วย รางวัลชมเชย กิจกรรมการอ่านทานองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย” ครั้งที่ 2 “เทิดไท้ทศมราชามหาจักรีวงศ์” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ สุกเกิน โดยมีอาจารย์อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน นอกจากนี้ ยังมีรางวัลภูมิราชภัฏ ที่นายธานินทร์ ชื่นใจ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

         โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มอบพระพุทธรูปให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี