ลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระหว่างสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก และนายวิเชียร เรียบร้อย ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานและภาคประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนตามยุทธศาสตร์ ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยด้วยการพัฒนาหลักสูตร (ระยะสั้น) และเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตให้สามารถเรียนรู้แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ความรู้และงานวิจัย ให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาชุมชน ยกระดับคุณภาพองค์กรชุมชน กระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของผู้นำชุมชนและบัณฑิตคนรุ่นใหม่ สรุปบทเรียน สร้างองค์ความรู้ในการก่อเกิดนวัตกรรมด้านการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลและการจัดการแนวใหม่ เพื่อการขยายผลต่อไป ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะร่วมสนับสนุนงานบริการทางวิชาการโดยนำองค์ความรู้มาหนุนเสริมในงานพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงเป็นการยกระดับการทำงานของภาคประชาชนในการสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี