ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

          วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานคณะกรรมการ

            สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ได้สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

            โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการพัฒนาระบบการศึกษารูปแบบ NON-DEGREE และ CRADIT BANK เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกกช่วงวัย มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 55 หลักสูตร มีรูปการณ์เรียนแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และและในชั้นเรียนปกติ มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตรกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด 99 ผลงาน นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด 125 ครั้ง

            กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดการตรวจประเมินในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านคุณภาพและมาตรฐานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมกับขับเคลื่อนการดำเนินการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Ranking เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

            โอกาสนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมจุดแข็งในมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ยทุกค่ามาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 4.78

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี