บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จำนวน ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 เวลา ณ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับน้อง ๆ

        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 9 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเตรียมสารละลาย ฐานการเปลี่ยนแปลงของสาร ฐานปฏิกิริยาเคมี การใช้กล้องจุลทรรศน์+เซลล์พืชเซลล์สัตว์ การแบ่งเซลล์ การผ่าสัตว์ ไฟฟ้าสมบัติทางกายภาพของแร่และความหนาแน่น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี