นิทรรศการ Let’s Share Love Speech

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการ Let's Share Love Speech ภายใต้โครงการวิจัยสำหรับการพัฒนาทักษะทางสังคม

         อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ Let’s Share Love Speech  โครงการวิจัยการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับการพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อลดการใช้คำพูดเกลียดชังในโลกดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            อาจารย์ ดร.สรเสริญ เลาหสถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า  “นิทรรศการ Let’s Share Love Speech เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับการพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อลดการใช้คำพูดเกลียดชังในโลกดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตามแผนงานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิภาพสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะทางสังคม ศึกษาผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร เผยแพร่กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีสถาบันการศึกษาเข้ารวม 24 แห่ง ดำเนินกิจกรรม 12 กิจกรรม ”

            สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการนำสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม และการเสวนาในเรื่องการของการใช้ทักษะในการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน โดยได้รับเกียรติจากคุณเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มาร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี