ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

             ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติอัตราทดแทนอัตราเกษียณ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้เรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2566 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เพื่อทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอประกาศผลการคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป