กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร เมนูซาลาเปาใส้กุนเชียง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะวิทยากร ในโอกาสเดินทางมาเป็นวิทยากรในการให้เป็นความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ให้กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการสาธิตการประกอบอาหาร 401 (Demo) โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี และห้องปฏิบัติการด้านอาหาร 1 และ 2

        สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันผลักดันให้เกิดการขยายตัวของการเรียนการสอน การวิจัยเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง การแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต นักศึกษาและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร เมนูซาลาเปาใส้กุนเชียง ซึ่งความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี