ประกาศเรื่องการเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี


            เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ในการนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ให้นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวและไม่ผ่าน ให้มาดำเนินการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ ดังรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน