รับฟังข้อเสนอในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมรับฟังข้อเสนอในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 ก่อนที่จะจัดงานขึ้นในเดือนธันวาคม นี้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมรับฟังข้อเสนอในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         สำหรับงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่มรดกโลก” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จัดขึ้นในรูปแบบเชิงประวัติศาสตร์ (ต้นรากเพชรบุรี) Soft Power เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ อาหารท้องถิ่น และเชื่อมโยงจาก 99 ปี สู่ 100 ปี ราชภัฏเพชรบุรี โดยเบื้องต้นได้มีการกำหนดกิจกรรมหลักไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วย งานวิชาการ เสวนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องประวัติศาสตร์และ Soft Power เสวนาการท่องเที่ยวอาหารนานาชาติ การแสดงจากสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และกิจกรรม Workshop

         หลังจากรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว คณะผู้จัดงานจะนำความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาปรับใช้ในการจัดงานให้มีความร่วมสมัย มีเอกลักษณ์ คงความเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรควบคู่กับศิลปวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี