ประชุมโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

ประชุมชี้แจงโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567

       วันที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการและตัวชี้วัดโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่กำกับดูแลและรับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานต่างๆ ร่วมกัน เกิดการวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี