8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีผลงานวิชาการ ติดอันดับ Google Scholar

Google Scholar 2020 จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการ citations สูงที่สุด

Google Scholar January 2020
Google Scholar January 2020

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้อันดับที่ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และอันดับที่ 21 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยได้รับการอ้างอิงจำนวน 7,773 ครั้ง

ที่มาของการจัดอันดับ
การจัดอันดับจะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอออนไลน์มากขึ้น

สำหรับ Google Scholar นั้นเป็นอีกบริการหนึ่งของ Google ที่จะให้บริการในการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจากงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความในวารสารวิชาการต่างๆ โดยผู้สืบค้นนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เหล่านั้นออกมาได้ อาทิ บทความวิชาการ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ