ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2566

660927ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการฯ