ค่ายคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ลงพื้นที่โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ พร้อมทดลองปฏิบัติกับกิจกรรมการพับกระดาษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี