มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์เข้าศึกษาการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ หัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา

ผมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชนบท
สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน

           วันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะทำงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชนบท ในการเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อวางแผนการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะสู่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชนบท ตามนโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ต้องการให้ขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนและองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนเพื่อการแลกเปลี่ยนกระบวนการและเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี