แนวทางการปรับ Packaging ผลิตภัณฑ์ OTOP

บุคลากรโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เรียนรู้แนวทางการปรับ Packaging ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางการตลาด

           เมื่อวันที่ 29 กันยายน  ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานสินสาคร : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด (CSK) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และประชุมหารือเรื่องการปรับ Packaging ผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำสู่ตลาดออนไลน์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด (CSK) เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ดูทันสมัย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมการขายในช่องทางการตลาด และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี