สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในวันมะเร็งเต้านมสากล

ชมรมถันยรักษ์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในวันมะเร็งเต้านมสากล

          วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในวันมะเร็งเต้านมสากล กับกิจกรรม “Proactive Student Roles in Promoting Breast Self-Examination” ในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษาเชิงรุกในการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมเพชรถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ Hunguang University ประเทศไต้หวัน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี