ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด "ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตน" ให้กับนักศึกษา

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตน”  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้เข้าประกวดนักศึกษาต้นแบบ S.C.I. Ambassader & LGBTQ+  ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกายและจิตใจในการปฏิบัติตน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

         กิจกรรมนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกในวันที่ 27 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจาก ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของบุคลิกภาพ และในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร สุธิดา กรรณสูตร ประธานสาขาวิชาเคมี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี