คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566

         วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ และสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           โดยกิจรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การชี้แจงรายละเอียดระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินการทำคู่มือ และรายงานผลการฝึกงานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา และการชี้แจงกระบวนการในการยื่นเรื่องการฝึกงาน และการตอบคำถาม โดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษา และเพื่อสร้างแนวทางสู่การทำงานในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร