ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

660919ประกาศ-เกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างต่างชาติ