โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจับมือกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
ในการดำเนิน "โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน"

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว พร้อมด้วยอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 จากคณะครุศาสตร์และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมประชุมกับคุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และคณะทำงาน เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             การดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนและเยาวชนในชนบทและพื้นที่ห่างไกล เกิดพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเกษตรกรในชนบทห่างไกลทั่วประเทศ ผลักดันให้เกิดห้องเรียนอาชีพจากการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ขยายผลสู่ชุมชน เกิดการผสานความร่วมมือหนุนเสริมการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน นักเรียน ชุมชน องค์กรและหน่วยงานในชุมชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดเป็น “ห้องเรียนสังคม” หรือ “Social Lab” ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ชุมชน เป็นโครงการที่มีโอกาสขยายผลไปสู่การสร้าง Social Enterprise และสอดรับกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals)

            หลังจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะมีการประชุม พูดคุยกับผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ให้การดูแลเพื่อดำเนินโครงการ เกิดพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเกษตรกรในชนบทห่างไกลทั่วประเทศ ผลักดันให้เกิดห้องเรียนอาชีพจากการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ขยายผลสู่ชุมชน เกิดการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี