นศ.ตชด.ลงพื้นที่ศึกษาดูงานนำไปบูรณาการและต่อยอด

นักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตรประกาศนียบัตร
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหุบกะพง เพื่อนำไปบูรณาการและต่อยอดการทำงานในอนาคต

          วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ยุพิน โกณฑา ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดน รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว ในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปบูรณาการต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการทำงานในอนาคต

        จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ถึงทักษะชีวิตของชุมชนรอบข้าง เพื่อให้นักศึกษานำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคต

        สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (หลักสูตร 7 เดือน) นั้น จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งครู (ปท.1) ที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพครูสู่การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี