อธิการบดีพบปะนักศึกษา

อธิการบดีพบปะนักศึกษา เพื่อมอบนโยบาย กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน

        นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำหัวหน้าห้องทุกชั้นปีและผู้นำนักศึกษา เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อมอบนโยบาย กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน การดูแลให้การช่วยเหลือเพื่อน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี