สัมมนา “PHOTOGRAPHER ถ่ายยังไงให้ PERFECT”

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
จัดสัมมนาในหัวข้อ “PHOTOGRAPHER ถ่ายยังไงให้ PERFECT”

           นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อ “PHOTOGRAPHER ถ่ายยังไงให้ PERFECT” โดยมีอาจารย์ ดร. วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมีอาจารย์ นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา และโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิคม คุปตะวินทุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมาแล้วกว่า 51 ปี มาเป็นวิทยาการในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องถ่ายภาพและเลนส์กล้องที่เหมาะสมกับการใช้ถ่ายภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและผู้เข้าร่วมสัมมนา

           กิจกรรมภายในงานมีการตอบคำถาม และกิจกรรมร่วม แชะ แชร์ภาพถ่ายที่ระลึกจากวิทยาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและมุมมองในการถ่ายภาพ การผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตจริง การทำงานและสร้างประโยชน์ให้เกิดรายได้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี