การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชขภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2566

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชขภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2566

            วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิมยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชขภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

            ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับคะแนนการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ขึ้นไป จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสุริยา แสงกลับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) สอบได้ระดับ C1 นายสิทธินนท์ บุญภิมุข สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สอบได้ระดับ B2 และนายธนภูมิ ร่วมวงษ์  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) สอบได้ระดับ B2

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมการการแข่งขันสุดยอดเชฟมืออาชีพ ระดับชาติและระดับนานาชาติ (Thailand International (Culinary Competition 2023 เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกีรติ เทพทิพย์ นายรัชชานนท์ พวงมาลา นายชัยกิตติ เถาลิโป้ และนางสาวรัชชประภา อินทกาญจน์

             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุชาดา เทวี นางสาวลักษิกา มีอิ่ม นางสาววิภา พนาวรรณ และนายศุภชีพ เหล่าสินชัย

              รางวัลชมเชย ได้แก่ นายดัสปกร ติดต่อ และนายศิโรจน์ กลิ่นเพย

            หลังจากนั้น เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในรอบเดือนกันยายน ที่ผ่านมา การนำเสนอเพื่อพิจารณาในเรื่องผลการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใสระดับหลักสูตร รtดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี