วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร ศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร จ.นครศรีธรรมราช

      อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนายอดิศักดิ์ แสงนคร หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันก่อนนี้ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีนางสาวแขนภา ทองตัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้ด้านการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวแนะนำเกี่ยวกับพันธกิจของศูนย์นวัตกรรมและแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสายงานคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา

       ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากบทเรียนและการเรียนในห้องเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา มุ้งเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี