กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

สำนักวิทยบริการฯ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

        เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ดังนี้

              1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 256

              2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช” ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ วันที่ 9-31 ตุลาคม 2566 เวลา 08-30 น.-16.30 น.

              3. นิทรรศการภาพเขียนแรเงาพระบรมสาทิศลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ภาพ โดย ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา ณ Think Cafe @Library อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

               4. กิจกรรม “บอก เล่า อ่าน เขียน เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9” ณ Think Cafe @Library อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

               5. กิจกรรมดนตรี Folk Songs ณ Think Cafe @Library อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น. โดยอาจารย์ เทิดศักดิ์ ทองแย้ม อาจารย์สรรเสริญ เลาหสถิตย์ อาจารย์วัชระ เย็นเปรม อาจารย์พิศาล ปานแก้ว และอาจารย์สมบัติ ไวยรัช

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี