โครงการสัมมนาความยั่งยืนทางพลังงานและการเงิน

โครงการสัมมนาความยั่งยืนทางพลังงานและการเงิน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง ความยั่งยืนทางพลังงานและการเงิน ที่สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้อง su 504 ตึกนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

         โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการจัดการพลังงานและการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประกอดด้วยการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในงานวิจัยอย่างยั่งยืน วิทยากรโดยอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการเรียนรู้การบริหารการเงินส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี