กิจกรรมถอดบทเรียนผ่านกิจกรรมหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
ผ่านกิจกรรมหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

       อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ อาจารย์ประจำรายวิชาการผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากรายวิชาในรูปแบบหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ SHORT FILM MEDIA Literacy PBRU ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 เรื่อง จาก 3 กลุ่มเรียน ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

       ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกันในเรื่องประเด็นเรื่องภัยจากสื่อใหม่ การรู้ไม่เท่าทันสื่อ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การตกเป็นเหยื่อจากสื่อ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยอดเยี่ยมประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาช่วยกันเป็นสื่อกลางให้คนตระหนักถึงภัยที่ใกล้ตัวในสังคมผ่านการสะท้อนความคิดของนักศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี