พิธีรับตราสัญลักษณ์สิงห์ ปลูกฝังจิตสำนึกนักปกครอง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดพิธีรับตราสัญลักษณ์สิงห์
ปลูกฝังจิตสำนึกเชิงสัญลักษณ์ของนักปกครอง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีรับตราสัญลักษณ์สิงห์ ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่า “สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรับตราสัญลักษณ์สิงห์ ประจําสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นประเพณีรับสิงห์อันเป็นเชิงสัญลักษณ์ทรงคุณค่าที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวกันของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปลูกฝังจิตสำนึก เชิงสัญลักษณ์ของนักปกครองให้เห็นคุณค่าแห่งความเป็นปึกแผ่น ซึ่งตราสัญลักษณ์อันทรงคุณค่านี้ ได้สถาปนาขึ้น ในปี พ.ศ.2554

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี