การอบรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ

การอบรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์
เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่เกษตรปลอดภัย

         เกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่เกษตรปลอดภัย รุ่นที่ 2 ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการวิจัย ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 28306 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ คุณเสรี โค้วไล้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

         โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 30 คน ประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะและแอปพลิเคชันที่จะใช้งานจริง ได้แก่ การสร้างระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยบอร์ดควบคุมการทำงานและวงจรควบคุม การตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วยเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ การควบคุมระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยแอปพลิเคชัน การใช้งานระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำหรับการเกษตรและการปลูกผักอินทรีย์และการใช้เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักอินทรีย์

       โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม พร้อมมอบกล่องอุปกรณ์อัจฉริยะให้กับเกษตรกร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี