วันพยาบาลแห่งชาติ

กิจกรรมน้อมรำลึกปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "วันพยาบาลแห่งชาติ”"

         เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจัดกิจกรรมน้อมรำลึกปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานในการกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

        นางสาวกนกวรรณ รัตนาพิบูลมงคล รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลและวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า “ วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จึงได้จัดดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและนักศึกษาได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่”

        โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้กล่าวเทิดพระเกียรติ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลความเจริญ พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนชองชาวไทย ทรงสำเร็จการศึกษาด้านการพยาบาลและทรงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขได้ยึดมั่นในพระปณิธานของพระองค์เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี