นักศึกษาคณะเกษตร ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐาน

         วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี บริเวณอาคารผลิตน้ำเพื่อกระบวนการผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐานและเยี่ยมชมระบบการผลิตต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ผู้บริหารและบุคลากรในการต้อนรับคณะคณศึกษาดูงาน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี