ประกวดนักศึกษาต้นแบบ S.C.I. Ambassader & LGBTQ+

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบ
S.C.I. Ambassader & LGBTQ+

           ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบ S.C.I. Ambassader & LGBTQ+ ณ ห้องประชุม 34201 ชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันก่อนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในคณะ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าประกวด PBRU Ambassador 2022 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  

ขณะที่ผลการประกวดมีดังนี้

ผลการประกวดฝ่ายชาย

     ชนะเลิศ นายเอกลักษณ์ ธิบดี                              สาขาวิชาคณิตศาสตร์

     รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเทียนชัย อิ่นค่ำ           สาขาวิชาชีววิทยา

     รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายชัยกิตติ เถาลิโป้         สาขาวิชาอาหารและโภคชนาการประยุกต์

     รางวัล Popular นายปรเมษฐ์ ทองใบ                  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการประกวดฝ่ายหญิง

     ชนะเลิศ  นางสาวนวพร เพ็ชรเทพ                                       สาขาวิชาเคมี

     รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวอรัญญา พนารัตนะโสภณ     สาขาวิชาเคมี

     รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวปณิดา เอกพานิช                 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

     รางวัล Popular นางสาวชุติกานต์ ปุณะตุง                          สาขาวิชาเคมี

ผลการประกวด LGBTQ

     ชนะเลิศและรางวัล Popular   นางสาวศิรินทรา ผ่องดี           สาขาวิชาชีววิทยา

     รองชนะเลิศอันดับที่ 1  นายอัครพล สู้สนาม                          สาขาวิชาเคมี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี