โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1

คณะครุศาสตร์ นำคณะครูในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

            รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เขต1 เขต 2 เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการ

            สำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพจัดอบรมขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 และรุ่นที่ 3 จัดอบรมในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 รุ่นละ 200 คน ซึ่งเป็นไปตามการลงนามความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของครูในรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญสำหรับครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “ครูคือผู้สร้างเยาวชน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ เป็นผู้หล่อหลอมให้เยาวชนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ การเป็นครูจึงจำเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครู รวมถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเชิงรุกในการร่วมกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสร้างเครือข่าย เป็นฐานข้อมูลและเป็นการทบทวนในการตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความสำคัญของความเป็นครู”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี