คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

คณาจารย์คณะครุศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

         รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเข้าร่วมพัฒนาตนเองใน 3 Model ได้แก่ Model 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
Model 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา และ Model 3 การนิเทศติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

        โดยมีจุดประสงค์ในการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก (Active Learning) และให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด นอกจากนี้ผู้เข้ารับการพัฒนายังได้รับการ Reskills/Upskills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะของครูได้อย่างมืออาชีพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี