เสริมสร้างผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่ผู้ประกอบการอาหาร 3 รส

มหาวิทยาลัยราราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับ อพท. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว สู่ผู้ประกอบการอาหาร 3 รส เมืองเพชร

          วันที่ 24 ตุลาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร. มลทิชา โอซาวะ ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้การต้อนรับนายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 ในโอกาสเป็นประธานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรีด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 หลักสูตรพัฒนาชุมชนสู่ผู้ประกอบการอาหาร 3 รส เมืองเพชร ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2566 ให้กับผู้ประกอบการ Start up ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น รวม 16 ทีม

            การถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโมเดลธุรกิจ BMC การเพิ่มมูลค่าสินค้า การบริหารจัดการกิจการ ต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดเพชรบุรี การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

            โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิรันทร์ บันลือรัตน์ Strategyzer Innovation Coach และ Co-Founder ของ Chivit-D Platform บริษัท SCG เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่องการปรับแนวคิดและการพัฒนา Business Model Canvas สำหรับการประกอบธุรกิจอาหาร การปฏิบัติการรวมทีมเพื่อพัฒนา Business Model Canvas สำหรับการประกอบธุรกิจอาหารและการนำเสนอ เสน่ห์ของอาหารเมืองเพชรและหลักการสร้างเรื่องเล่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ความรู้และแนวทางการขอสิทธิบัตรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ องค์ความรู้และภูมิปัญญารสเปรี้ยว รสเค็มและรสหวาน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี