อบรม”การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง OBE”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง OBE"

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้ การระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ และการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ความเชื่อมโยงระหว่าง PLOs กับเนื้อหาสาระกิจกรรมการเขียนผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน การเขียนผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา

        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาด้านความรู้ ทักษะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในด้านการเขียนร่างหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี