ประชุมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ้างงานนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาประชุมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

          อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมตาลโตนด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนจากคณะ หน่วยงาต่าง ๆ เข้าร่วม

            ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอการจ้างงานนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 35 บาท แต่ไม่เกิน 250 บาทต่อวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานจากสถานการณ์จริง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการบริหารเวลา และยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

            สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาจ้างงานสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สอบถามโทร. 032708610 ในวันและเวลาราชการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี