PBRU-NPTU Science and Culture Camp 2023

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม PBRU-NPTU Science and Culture Camp 2023 ณ Pingtung University สาธารณรัฐจีน

            อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวม 19 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม PBRU-NPTU Science and Culture Camp 2023 ณ Pingtung University สาธารณรัฐจีน ( ไต้หวัน ) ระหว่างวันที่ 17-30 ตุลาคม 2566

          สืบเนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งเน้นทางด้านความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาที่แพร่หลายเนื่องจากในธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยว  จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศทั้งในและนอกห้องเรียน จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี