กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัว

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัว ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2566 โดยมีนักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจหลักสูตรการเป็นเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัว เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

            ในปัจจุบันภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตที่สำคัญแต่ยังคงใช้แรงงานคนเป็นหลักในการผลิตทั้งที่แรงงานภาคการเกษตรขาดแคลน  ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ สามารถลดต้นทุนได้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนการผลิต การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การควบคุมการให้น้ำ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การคำนวณต้นทุน จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัวในปัจจุบัน เครื่องมือและอุปกรณ์ IOT ในงานเกษตร  องค์ประกอบของ IOT เบื้องต้น การติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาชุดคำสั่งกับบอร์ด IOT เบื้องต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี