คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ประสานความร่วมมือหลักสูตรนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ
ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
ณ มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว

            วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปยัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทีมบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว รวมทั้งหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรี โทและเอก ตลอดจนหารือความร่วมมือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาวะโลกและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมกับเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ฯ มีความพร้อมในหลายด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีศูนย์ SIRCORP ซึ่งเป็นห้องเรียนเสมือนจริง ที่สามารถกำหนดสถานการณ์ในการฝึกนักศึกษาให้สามารถเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินในการพยาบาลได้หลากหลายรูปแบบ และทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว ก็เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศจีน โดยจัดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 80 ปี จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและทำงานด้านวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี