สาขานาฏศิลป์ร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

คณาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ร่วมกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม
พร้อมสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน ณ เมืองเดนปาซาร์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ในสาขา เข้าร่วมกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมภายในงาน The Festival of Indonesian  Arts “Bahari daya Cipta Seni Kini- The Maritime Magnitude Creative Arts Now” ซึ่งเป็นไปตามความร่วมมือของสถาบัน Ministry of Education, Culture, Research and Technology, The Indonesian Institute of the Arts, Denpasar Bali, Indonesia. ระหว่างวันที่  23 – 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา

         การเดินทางในครั้งนี้ได้การลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย ศึกษาดูงานด้านศิลปะ Rong Rupa Rakta International Visual art – Design Exhibition Indonesia arts Festival (FKI+) รับฟังการสัมมนาในหัวข้อ Pasamuan Maestro Nusantara (Maestro’s FGD) เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมบาหลีในสถาบันฯ เรียนรู้ทักษะท่ารำบาหลีเบื้องต้น ทัศนศึกษาชมศิลปวัฒนธรรมของบาหลี และคณาจารย์ในสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ยังได้นำโขน ตอนลักสีดา ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้วย  

       สำหรับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้เห็นรูปแบบการแสดงที่สวยงาม หลากหลาย สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดสู่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทาง ISI Denpasar ยินดีที่จะส่งชุดการแสดงมาร่วมในมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในช่วงต้นเดือนธันวาคม นี้ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงาน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี