ขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน

การอบรมขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน
กลุ่มภูมิภาคตะวันตก

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน กลุ่มภูมิภาคตะวันตกที่สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดมีคุณครูและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม เข้าร่วมการอบรม

         สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพของประชากรไทยในทุกช่วงวัย เกิดจากค่านิยมและพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คนไทยจำนวนไม่น้อยมีสุขภาพไม่ดี มีประจำตัว ส่งผลต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของชาติเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งต้องใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งต่อตนเองและต่องบประมาณของประเทศอย่างมหาศาล หากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาสุขภาพดังกล่าวได้ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรทุกช่วงวัยและต่อประเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี