“แดนซ์สะบัด วัด BMI ให้สุขภาพดียยย์” PBRU HAPPY UNIVRESITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
PBRU HAPPY UNIVRESITY กับกิจกรรม "แดนซ์สะบัด วัด BMI ให้สุขภาพดียยย์"

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็นเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แดนซ์สะบัด วัด BMI ให้สุขภาพดียยย์” (Goal for your healthy ภารกิจพิชิตใจ ให้สุขภาพดี) ที่กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์กีฬาและนันทนาการและกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานด้านหน้าอาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

        กิจกรรม “แดนซ์สะบัด วัด BMI ให้สุขภาพดียยย์” (Goal for your healthy ภารกิจพิชิตใจ ให้สุขภาพดี) จัดขึ้นเพื่อสำรวจสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรรวมถึงคนในชุมชน สามารถปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาองค์กร รู้จักวิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีความสุขตามแนวคิด “องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplacr” 8 ประการ ได้แก่ 1.Happy Body 2.Happy Heart 3.Happy Relax 4.Happy Brin 5.Happy Soul 6.Happy Money 7.Happy Family และ 8.Happy  Society เพื่อให้

        โดยมีการให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย การสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลองค์ประกอบ การเสวนากินดีมีสุข ต้นแบบการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และกิจกรรมแดนซ์เพื่อสุขภาพที่ดี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี